Parodia aureispina

Parodia belenensis

Parodia cabracoralensis

Parodia cachiana

Parodia camargensis I

Parodia camargensis II

Parodia camargensis III

Parodia camargensis IV

Parodia chrysacanthion

Parodia compressa

Parodia culpinensis Standort

Parodia culpinensis I

Parodia culpinensis II

Parodia culpinensis III

Parodia culpinensis v. inermis

Parodia faustiana I

Parodia faustiana II

Parodia fulvispina v. brevihamata I

Parodia fulvispina var.brevihamata

Seite 2